Thông báo học bổng "Chắp Cánh Ước Mơ"

0
223
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng cho sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú Y
Trường Đại học Nông Lâm Huế
Học kỳ I, Năm học 2016 – 2017
 
 

TRƯỞNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

 
            Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;
            Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012;
            Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; 
            Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Liên bộ Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
            Căn cứ Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
            Căn cứ vào quyết định thành lập Quỹ học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ”, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế.
            Xét đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ”, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế.
QUYẾT ĐỊNH
      Điều 1. Xét cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, Học kỳ I, năm học 2016- 2017 (có danh sách kèm theo).
      Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách được cấp Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2016- 2017 trị giá 4.000.000đ/suất,. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ học bổng “Chắp Cánh Ước Mơ”, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế.
       Điều 3. Các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ  Quyết  định thực hiện.
 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP QUÊ QUÁN
1 Nguyễn  Thị Sa CN48 Xuân Lộc – Hải Chánh – Hải Lăng – Quảng Trị
2 Trang Thị Thu Thủy TY50A Xã Hòa Tân – Huyện Krongbong – Daklac
3 Phan Thị Nhật TY49D Bình Dương – Thăng Bình – Quảng Nam
4 Từ Đình Quang TY47A Quảng Kim – Quảng Trạch – Quảng Bình
5 Nguyễn Thị Hiếu TY47C Gio Linh – Quảng Trị
6 Nguyễn Thị Ngọc TY49A Tân Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh
7 Phạm Đình Phương TY48A Quảng Kim – Quảng Trạch – Quảng Bình
8 Nguyễn Quang Long TY49B Phú Phong – Hương Khê – Hà Tĩnh
9 Đặng Thị Hà TY47C Hạnh Lâm – Thanh Chương – Nghệ An
10 Trần Nhật Lệ TY48A Nghi Lâm – Nghi Lộc – Nghệ An

 
  

Nơi nhận:
– Ban giám hiệu (để b/c);
– Chi uỷ khoa CNTY;
– Các trưởng bộ môn khoa CNTY;
– Như Điều 3;
– Lưu văn thư.
 HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả

Bài trướcHội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016 và kế hoạch trung hạn đến năm 2019của khoa Chăn nuôi Thú y
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết năm thứ nhất Dự án "Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM và tai xanh trên đàn gia súc tại tỉnh Hà Tĩnh"

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here