Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Q3ujK8L7Ls78YeBihGUe4iGI8UJG17w3Rh3UrzQfjfaE9Q/viewform
Link đăng ký tuyển dụng: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jB7KzJW9u0un2YP8W0WyRKwUJ81twJZPrX5l-m3_-ytUNTlMNENQV05RWDJOSDJTMVIzWjExR0UwVS4u
Công ty Cổ phần Hồng Hà Bình Định tuyển dụng Thông tin chi tiết liên hệ: Mr Vịnh: 0988.763.176 tuyendunghhbd@honghafeed.com.vn