Việc làm, Thực tập, Khởi nghiệp

Khoa Chăn nuôi Thú y (CNTY), trường Đại học Nông Lâm Huế có nhiệm vụ đào tạo các bậc học Cao đẳng, Đại học và sau Đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y cho khu vực miền...