Trang chủ Sinh viên Thông tin hỗ trợ SV

Thông tin hỗ trợ SV

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết Công văn tại đây.
Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch do virus Corona (Covid-19) tại cơ sở giáo dục, trường học, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona Trường Đại học Nông Lâm yêu...
Xem thêm các thông tin và cách phòng chống dịch tại đây Thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona- Đại học Huế tại cuộc họp ngày 05/02/2020; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona trường Đại học Nông Lâm đề nghị...