DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

0
190

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
 
CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI        KHOÁ: 49
 

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Mã lớp GHi chú
1.      15L3061028 Nguyễn Thành Đạt 26-03-1997 15306.2013A  
2.      15L3061041 Nguyễn Văn Hai 17-05-1997 15306.2013A  
3.      15L3061043 Phạm Thị 10-06-1997 15306.2013A  
4.      15L3061064 Nguyễn Thị Hòa 28-10-1996 15306.2013A  
5.      15L3061107 Trần Thanh Nguyên 25-06-1996 15306.2013A  
6.      15L3061118 Đặng Văn Nhường 20-06-1996 15306.2013A  
7.      15L3061124 Phan Thị Phương 18-01-1997 15306.2013A  
8.      15L3061144 Lê Thị Minh Tâm 06-08-1997 15306.2013A  
9.      15L3061148 Nguyễn Nhật Tân 22-01-1996 15306.2013A  
10.   15L3061149 Trần Văn Tân 18-08-1997 15306.2013A  
11.   15L3061164 Đỗ Trường Thi 20-03-1995 15306.2013A  
12.   15L3061172 Hồ Thị Minh Thư 03-04-1996 15306.2013A  
13.   15L3061199 Đặng Hồng Vi 21-03-1997 15306.2013A  
14.   15L3061023 Võ Đức Dũng 25-02-1997 15306.2013B  
15.   15L3061042 Đặng Thị Thu 15-06-1996 15306.2013B  
16.   15L3061055 Lê Bá Hiển 18-01-1996 15306.2013B  
17.   15L3061061 Đào Lí Xuân Hoài 25-11-1997 15306.2013B  
18.   15L3061087 Nguyễn Hồng Lĩnh 20-09-1996 15306.2013B  
19.   15L3061096 Lê Văn Mẫn 26-06-1997 15306.2013B  
20.   15L3061100 Trần Công Minh 26-09-1997 15306.2013B  
21.   15L3061120 Hồ Sỉ Phi 20-06-1996 15306.2013B  
22.   15L3061131 Đỗ Viết Quân 25-01-1997 15306.2013B  
23.   15L3061133 Lê Xuân Quý 21-11-1997 15306.2013B  
24.   15L3061135 Phạm Xuân Sang 20-01-1996 15306.2013B  
25.   15L3061137 Trần Quang Sỉ 04-05-1997 15306.2013B  
26.   15L3061151 Võ Viết Thanh 12-12-1997 15306.2013B  
27.   15L3061152 Nguyễn Ngọc Thái 28-10-1997 15306.2013B  
28.   15L3061204 Nguyễn Ngọc 26-02-1997 15306.2013B  
29.   15L3061021 Phạm Thị Duyên 16-11-1997 15306.2013C  
30.   15L3061025 Nguyễn Văn Đàn 10-08-1997 15306.2013C  
31.   15L3061033 Trần Hậu Định 17-09-1997 15306.2013C  
32.   15L3061047 Nguyễn Thị Hằng 02-09-1996 15306.2013C  
33.   15L3061085 Nguyễn Thị Khánh Linh 20-04-1997 15306.2013C  
34.   15L3061159 Hồ Hữu Thắng 01-01-1997 15306.2013C  
35.   15L3061163 Trần Văn Thắng 24-12-1997 15306.2013C  
36.   15L3061167 Trương Bá Thiện 03-11-1996 15306.2013C  
37.   15L3061179 Trần Thị Tính 21-10-1997 15306.2013C  
38.   15L3061181 Nguyễn Đức Toản 10-01-1996 15306.2013C  
39.   14L3061035 Phạm Văn Hùng   15306.2013A  
40.   15L3061017 Dương Thị Dung 26-03-1997 15306.2013A  
41.   15L3061051 Trần Thị Thu Hiền 09-07-1997 15306.2013A  
42 15L3061189 Lê Anh  Tuấn 16-01-1997 15306.2013A  
43 15L3061024 Trần Quốc Dược     SInh viên bổ sung (không trúng tuyển chương trình GF)
44 15L3061046 Trần Thị Mỷ Hạnh    
45 15L3061093 Bùi Thanh Luân    
46 15L3061111 Nguyễn Tùng Nhân    
47 15L3061170 Nguyễn Văn Thuyến    
             
 
 
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
 
CHUYÊN NGÀNH: THÚ Y      KHOÁ: 49
 
 
Stt Mã SV Họ  Tên   Ngày sinh Mã lớp  
1.      15L3071029 Nguyễn Thị Dung 09-09-1997 15307.2013A  
2.      15L3071136 Lê Hữu Nghĩa 03-05-1997 15307.2013A  
3.      15L3071153 Lê Văn Như 21-07-1997 15307.2013A  
4.      15L3071158 Nguyễn Văn Pháp 27-12-1997 15307.2013A  
5.      15L3071193 Nguyễn Đình Tài 29-08-1996 15307.2013A  
6.      15L3071228 Nguyễn Xuân Tiến 04-05-1996 15307.2013A  
7.      15L3071027 Nguyễn Chí Cường 26-06-1997 15307.2013B  
8.      15L3071081 Lê Thị Thanh Huyền 22-01-1997 15307.2013B  
9.      15L3071065 Nguyễn Thị Hoa 02-01-1997 15307.2013B  
10.   15L3071069 Nguyễn Ngọc Hoàng 22-11-1997 15307.2013B  
11.   15L3071115 Nguyễn Quang Long 15-08-1997 15307.2013B  
12.   15L3071131 Dương Phương Nam 08-03-1996 15307.2013B  
13.   15L3071140 Trần Thị Ngọc 26-05-1997 15307.2013B  
14.   15L3071172 Trần Đăng Quế 12-02-1997 15307.2013B  
15.   15l3071198 Lê Văn Tâm 27-10-1997 15307.2013B  
16.   15L3071016 Hoàng Đình Bửu 10-05-1997 15307.2013C  
17.   15L3071095 Phạm Tấn Kông 13-11-1997 15307.2013C  
18.   15L3071114 Nguyễn Minh Long 17-07-1997 15307.2013C  
19.   15L3071156 Nguyễn Xuân Pháo 16-06-1997 15307.2013C  
20.   15L3071206 Hoàng Thị Phương Thảo 19-10-1997 15307.2013C  
21.   15L3071214 Huỳnh Công Thịnh 22-02-1997 15307.2013C  
22.   15L3071013 Ngô Thị Ngọc Bích 11-02-1997 15307.2013D  
23.   15L3071030 Trần Đình Duy 12-03-1997 15307.2013D  
24.   15L3071084 Phan Bá Hùng 28-06-1997 15307.2013D  
25.   15L3071091 Nguyễn Đăng Duy Khánh 22-12-1997 15307.2013D  
26.   15L3071098 Nguyễn Thị Ngọc Lan 26-08-1996 15307.2013D  
27.   15L3071110 Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 19-11-1997 15307.2013D  
28.   15L3071112 Hoàng Phước Long 05-01-1997 15307.2013D  
29.   15L3071121 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22-02-1996 15307.2013D  
30.   15L3071161 Võ Thành Phú 08-04-1997 15307.2013D  
31.   15L3071179 San 12-07-1996 15307.2013D  
32.   15L3071201 Nguyễn Trọng Thanh 20-10-1997 15307.2013D  
33.   15L3071209 Trần Thị Thanh Thảo 02-01-1997 15307.2013D  
34.   15L3071221 Nguyễn Thị Thu Thuý 02-01-1997 15307.2013D  
35.   15L3071053 Hoàng Quang Hảo 08-07-1997 15307.2013C  
36.   15L3071096 Nguyễn Xuân Lam 29-08-1997 15307.2013B  
37.   15L3071072 Trần Quốc Hoàng 17-10-1997 15307.2013C  
38.   15L3071086 Đỗ Thị Xuân Hương 12-01-1997 15307.2013C  
39.   15L3071107 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 25-10-1997 15307.2013C  
40 15L3071180 Thuỷ Ngọc Sang     Sinh viên bổ sung
41 15L3071033 Nguyễn Thế Dủng    
             
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
CHUYÊN NGÀNH: CHĂN NUÔI        KHOÁ: 50
 
 
Stt Mã SV Họ  Tên   Ngày sinh Mã lớp  
1.      16L3061014 Lương Quang Danh 19-11-1998 16306.2013A  
2.      16L3061032 Bùi Thành Được 28-12-1998 16306.2013A  
3.      16L3061039 Hoàng Hữu Hải 01-01-1998 16306.2013A  
4.      16L3061045 Hoàng Văn Hiếu 27-10-1998 16306.2013A  
5.      16L3061060 Bùi Quang Nhật Huy 13-11-1998 16306.2013A  
6.      16L3061072 Hồ Anh Kha 26-09-1998 16306.2013A  
7.      16L3061080 Trần Văn Lâm 04-03-1998 16306.2013A  
8.      16L3061109 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 03-10-1998 16306.2013A  
9.      16L3061128 Thân Bá Phước 27-02-1998 16306.2013A  
10.   16L3061161 Nguyễn Văn Thành 30-03-1998 16306.2013A  
11.   16L3061205 Nguyễn Huy Tuấn 03-06-1997 16306.2013A  
12.   16L3061212 Lê Thị Vân 08-11-1998 16306.2013A  
13.   16L3061213 Phạm Thị Vân 02-12-1997 16306.2013A  
14.   16L3061021 Đặng Ngọc Dũng 15-04-1998 16306.2013B  
15.   16L3061056 Nguyễn Hoàng 29-03-1998 16306.2013B  
16.   16L3061077 Phan Hữu Khôi 22-01-1998 16306.2013B  
17.   16L3061138 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23-07-1998 16306.2013B  
18.   16L3061165 Nguyễn Thị Thu Thảo 23-08-1998 16306.2013B  
19.   16L3061173 Nguyễn Văn Thế 06-10-1998 16306.2013B  
20.   16L3061176 Nguyễn Công Thiện 10-10-1998 16306.2013B  
21.   16L3061216 Nguyễn Quốc Việt 10-09-1998 16306.2013B  
22.   16L3061220 Trần Viết 16-10-1998 16306.2013B  
23.   16L3061005 Nguyễn Đăng Bình 16-06-1998 16306.2013C  
24.   16L3061033 Võ Hồng Phước Đức 17-02-1997 16306.2013C  
25.   16L3061036 Nguyễn Thị Thu 23-10-1998 16306.2013C  
26.   16L3061058 Nguyễn Đình Hoàng 08-04-1998 16306.2013C  
27.   16L3061063 Nguyễn Quang Huy 01-04-1998 16306.2013C  
28.   16L3061082 Võ Việt Liêm 07-07-1998 16306.2013C  
29.   16L3061088 Nguyễn Thị Khánh Linh 01-06-1998 16306.2013C  
30.   16L3061112 Võ Văn Thanh Nhật 17-05-1998 16306.2013C  
31.   16L3061123 Lê Ngọc Phú 12-11-1998 16306.2013C  
32.   16L3061139 Võ Thị Như Quỳnh 20-02-1998 16306.2013C  
33.   16L3061153 Nguyễn Thanh Tâm 06-03-1998 16306.2013C  
34.   16L3061167 Trần Thị Thu Thảo 08-10-1998 16306.2013C  
35.   16L3061168 Đặng Duy Thạch 07-06-1998 16306.2013C  
36.   16L3061180 Nguyễn Đăng Thuần 22-06-1998 16306.2013C  
37.   16L3061185 Hồ Thy Tiên 14-12-1998 16306.2013C  
38.   16L3061196 Đinh Thị Trâm 07-04-1995 16306.2013C  
39.   16L3061210 Vũ Thị Tuyết 20-08-1998 16306.2013C  
             
             
             
             
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
CHUYÊN NGÀNH: THÚ Y      KHOÁ: 50
 
 
STT MS SV HỌ TÊN NĂM SINH MẢ NGÀNH  
1.      16L3071029 Trần Xuân Điệp 20-03-1997 16307.2013A  
2.      16L3071054 Nguyễn Văn Hiền 13-03-1998 16307.2013A  
3.      16L3071065 Phạm Thị Ánh Hồng 12-01-1998 16307.2013A  
4.      16L3071095 Hồ Thị Lin 27-12-1998 16307.2013A  
5.      16L3071115 Nguyễn Thị Thủy Ngân 29-11-1998 16307.2013A  
6.      16L3071140 Nguyễn Văn Phương 20-04-1998 16307.2013A  
7.      16L3071148 Phan Văn Quỳnh 23-01-1998 16307.2013A  
8.      16L3071156 Phan Văn Sinh 20-10-1998 16307.2013A  
9.      16L3071176 Nguyễn Văn Thịnh 25-07-1998 16307.2013A  
10.   16L3071182 Nguyễn Thị Minh Thúy 09-05-1998 16307.2013A  
11.   16L3071186 Hồ Thị Anh Thư 24-11-1998 16307.2013A  
12.   16L3071208 Nguyễn Thị Xuân 15-06-1998 16307.2013A  
13.   16L3071211 Cao Thọ Ý 28-02-1998 16307.2013A  
14.   16L3071015 Võ Công Danh 11-02-1998 16307.2013B  
15.   16L3071101 Nguyễn Thị Hồng Luyến 14-04-1998 16307.2013B  
16.   16L3071144 Lê Ngọc Quang 30-05-1997 16307.2013B  
17.   16L3071167 Lê Thị Hồng Thảo 17-09-1998 16307.2013B  
18.   16L3071194 Nguyễn Thị Trung 15-02-1998 16307.2013B  
19.   16L3071004 Nguyễn Khắc Bảo 30-09-1997 16307.2013C  
20.   16L3071010 Nguyễn Quỳnh Chương 10-04-1998 16307.2013C  
21.   16L3071024 Hồ Tất Dự 23-05-1997 16307.2013C  
22.   16L3071032 Thái Hoàng Đông 02-02-1997 16307.2013C  
23.   16L3071063 Nguyễn Thái Học 08-12-1997 16307.2013C  
24.   16L3071067 Trần Quốc Hội 27-01-1998 16307.2013C  
25.   16L3071085 Lê Công Khai 30-11-1998 16307.2013C  
26.   16L3071142 Đặng Ngọc Phước 14-01-1998 16307.2013C  
27.   16L3071160 Đặng Duy Sửu 24-12-1998 16307.2013C  
28.   16L3071163 Trần Hữu Tài 21-07-1997 16307.2013C  
29 16L3071023 Võ Thị Thùy Dương 12-06-1997 16307.2013B  
30 16L3071180 Lê Thị Thơm 22-09-1998 16307.2013B  
31.   16L3071145 Trần Văn Đăng Quang 08-03-1998 16307.2013A  
32.   16L3071106 Nguyễn Hoàng Mạnh      
33.   16L3071153 Lê QUí Sang      

 

Bài trướcDANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC CÔNG TY NĂM 2017
Bài tiếp theoHỌP MẶT CỰU SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ (khu vực phía nam)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here