Trang chủ Thông báo

Thông báo

Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH - VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập của sinh viên trong thời gian có dịch COVID - 19. Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19 và đề...
Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết Công văn tại đây.