Uncategorized

HỘI NGHỊ HỘI THẢO

0
THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC 2021  1. Mục đích hội nghị Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc là hoạt động định kỳ 2 năm của Hội Chăn nuôi, Hội Thú y Việt Nam và các Trường/Viện có đào tạo về...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

0
Giai đoạn Hà Bắc: 1967-1983 Khoa CNTY là khoa đầu tiên của trường nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của một trường Đại học danh tiếng trên thế giới: đó là trường Đại học Nông nghiệp Wageningen, Hà Lan. Ngay từ lúc đất nước vừa thống nhất, thầy...

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

0
Bảng 1. Thống kê số lượng đề tài giai đoạn 2016-2020 Loại đề tài, dự án Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Số lượng Kinh phí (triệu đồng) Cấp Quốc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cấp Bộ 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 Cấp Đại học Huế 4 320 4 320 4 320 3 240 3 347 18 1.547 Cấp trường 8 50 8 50 9 55 6 37 7 66 42 258 Cấp Sinh...

TIẾN SĨ THÚ Y

0
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tien-si-22/4-Nganh-Thu-y-269

TIẾN SĨ CHĂN NUÔI

0
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tien-si-22/7-Nganh-Chan-nuoi-266

THẠC SĨ THÚ Y

0
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/2-Nganh-Thu-y-328

THẠC SĨ CHĂN NUÔI

0
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/1-Nganh-Chan-nuoi-329

CT ĐÀO TẠO THÚ Y

0
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-thu-y/
https://huaf.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-nganh-chan-nuoi/